Sitemap theo nhãn hiển thị dạng Menu dọc cho Blogspot

Sitemap theo nhãn hiển thị dạng Menu dọc cho Blogspot với hai chủ đề màu sẵn có để lựa chọn, có thể đặng trong trang, bài viết hoặc Widget.

Sitemap theo nhãn hiển thị dạng Menu dọc cho Blogspot
Sitemap theo nhãn hiển thị dạng Menu dọc cho Blogspot với hai chủ đề màu sẵn có để lựa chọn, có thể đặng trong trang, bài viết hoặc Widget.
Loading content...
Thay https://www.thuthuatblogspot.xyz/ bằng link Blog/Website tùy chọn
Cách 1: Dán đoạn code bên dưới vào phần HTML của trang, bài viết
Cách 2: Blog > Bố cục > Thêm tiện ích > HTML/Javascript > Dán đoạn code bên dưới vào và lưu lại
Chủ đề tối
<div id='wrapper'>
<div dir="ltr" style="text-align:left;" trbidi="on">
<div class="table-of-content" id="table-of-content">
<span class="loading">Loading content...</span></div>
</div>
</div>

<style>
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700);

body {
 font-family:'Open Sans',sans-serif;
 line-height:normal;
 font-size:14px;
 background:#ddd;
 padding:0;
 margin:0;
}

#wrapper {
 padding:5%;
 margin:0 auto;
 max-width:600px;
}

.table-of-content {
  background-color: #222;
  color: #ddd;
  font-family: Verdana,Geneva,Tahoma,Arial,Sans-serif;
  font-size: 13px;
  font-weight: 400;
  overflow: hidden;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,.1);
}

.table-of-content .toc-header {
  color: #fff;
  font-family: inherit;
  font-weight: 400;
  font-size: 14px;
  background-color: #333;
  margin: 0;
  padding: 15px;
  overflow: hidden;
  cursor: pointer;
  border-top: 1px solid #444;
  border-bottom: 1px solid #222;
  transition: initial;
}

.table-of-content .toc-header:hover {
  background-color: #3a3a3a;
}

.table-of-content .toc-header:before {
  content: '';
  width: 0;
  height: 0;
  position: relative;
  float:right;
  top: 10px;
  right: 10px;
  border: 5px solid transparent;
  border-color: #aaa transparent transparent;
  transition: all .3s ease;
}

.table-of-content .toc-header.active {
  background: #3a3a3a;
  color: #fff;
}

.table-of-content .toc-header.active:before {
  border-color: #fff transparent transparent;
  top: 5px;
  -webkit-transform: rotate(-180deg);
  -moz-transform: rotate(-180deg);
  -ms-transform: rotate(-180deg);
  -o-transform: rotate(-180deg);
  transform: rotate(-180deg);
}

.table-of-content .loading {
  display: block;
  padding: 15px;
  text-decoration: blink;
}

.table-of-content ol {
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
  transition: initial;
}

.table-of-content li {
  line-height: normal!important;
  margin: 0!important;
  padding: 8px 8px 8px 15px!important;
  white-space: nowrap;
  text-align: left;
  overflow: hidden;
  background: #222!important;
  transition: initial;
}

.table-of-content a {
  color: #aaa;
  text-decoration: none;
  font-size: 86%;
  transition: initial;
}

.table-of-content a:visited {
  color: #666;
  transition: initial;
}

.table-of-content a:hover,.table-of-content a:visited:hover {
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  transition: initial;
}

.post ol li:before {
  display: none;
}
</style>


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var toc_config = {
  url: 'https://www.thuthuatblogspot.xyz/',
  containerId: 'table-of-content',
  showNew: 15,
  newText: ' <strong style="font-weight:normal;font-style:normal;color:#fff;font-size:11px;background:#009fef;padding:1px 6px 3px 6px;line-height:normal;float:right;border-radius:3px;">New</strong>',
  sortAlphabetically: {
    thePanel: true,
    theList: true
  },
  maxResults: 9999,
  activePanel: 1,
  slideSpeed: {
    down: 400,
    up: 400
  },
  slideEasing: {
    down: null,
    up: null
  },
  slideCallback: {
    down: function() {},
    up: function() {}
  },
  clickCallback: function() {},
  jsonCallback: '_toc',
  delayLoading: 0
};

!function(e,o){var t=o.getElementById(toc_config.containerId),c=o.getElementsByTagName("head")[0],n=[];e[toc_config.jsonCallback]=function(e){for(var o,c,i=e.feed.entry,a=e.feed.category,l="",s=0,d=a.length;d>s;++s)n.push(a[s].term);for(var r=0,f=i.length;f>r;++r)(toc_config.showNew||toc_config.showNew>0)&&r<toc_config.showNew+1&&(i[r].title.$t+=" %new%");i=toc_config.sortAlphabetically.theList?i.sort(function(e,o){return e.title.$t.localeCompare(o.title.$t)}):i,toc_config.sortAlphabetically.thePanel&&n.sort();for(var g=0,h=n.length;h>g;++g){l+='<h3 class="toc-header">'+n[g]+"</h3>",l+='<div class="toc-content"><ol>';for(var _=0,p=i.length;p>_;++_){o=i[_].title.$t;for(var w=0,u=i[_].link.length;u>w;++w)if("alternate"==i[_].link[w].rel){c=i[_].link[w].href;break}for(var v=0,m=i[_].category.length;m>v;++v)n[g]==i[_].category[v].term&&(l+='<li><a href="'+c+'">'+o.replace(/ \%new\%$/,"")+"</a>"+(o.match(/\%new\%/)?" "+toc_config.newText:"")+"</li>")}l+="</ol></div>"}t.innerHTML=l,"undefined"!=typeof jQuery&&($("#"+toc_config.containerId+" .toc-content").hide(),$("#"+toc_config.containerId+" .toc-header").click(function(){$(this).hasClass("active")||(toc_config.clickCallback(this),$("#"+toc_config.containerId+" .toc-header").removeClass("active").next().slideUp(toc_config.slideSpeed.up,toc_config.slideEasing.up,toc_config.slideCallback.up),$(this).addClass("active").next().slideDown(toc_config.slideSpeed.down,toc_config.slideEasing.down,toc_config.slideCallback.down))}).eq(toc_config.activePanel-1).addClass("active").next().slideDown(toc_config.slideSpeed.down,toc_config.slideEasing.down,toc_config.slideCallback.down))};var i=o.createElement("script");i.src=toc_config.url.replace(/\/$/,"")+"/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results="+toc_config.maxResults+"&callback="+toc_config.jsonCallback,"onload"==toc_config.delayLoading?e.onload=function(){c.appendChild(i)}:e.setTimeout(function(){c.appendChild(i)},toc_config.delayLoading)}(window,document);
//]]>
</script>
Chủ đề sáng
<div id='wrapper'>
<div dir="ltr" style="text-align:left;" trbidi="on">
<div class="table-of-content" id="table-of-content">
<span class="loading">Loading content...</span></div>
</div>
</div>

<style>
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700);

body {
 font-family:'Open Sans',sans-serif;
 line-height:normal;
 font-size:14px;
 background:#2e2d3d;
 padding:0;
 margin:0;
}

#wrapper {
 padding:5%;
 margin:0 auto;
 max-width:600px;
}

.table-of-content {
  background-color: #fff;
  color: #444;
  font-family: Verdana,Geneva,Tahoma,Arial,Sans-serif;
  font-size: 13px;
  font-weight: 400;
  overflow: hidden;
  border-radius: 4px;
  box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,.1);
}

.table-of-content .toc-header {
  color: #444;
  font-family: inherit;
  font-weight: 400;
  font-size: 14px;
  background-color: #fff;
  margin: 0;
  padding: 15px;
  overflow: hidden;
  cursor: pointer;
  border-bottom: 1px solid #ccc;
  transition: initial;
}

.table-of-content .toc-header:hover {
  background-color: #fdfdfd;
}

.table-of-content .toc-header:before {
  content: '';
  width: 0;
  height: 0;
  position: relative;
  float:right;
  top: 10px;
  right: 10px;
  border: 5px solid transparent;
  border-color: #aaa transparent transparent;
  transition: all .3s ease;
}

.table-of-content .toc-header.active {
  color: #fc4f3f;
}

.table-of-content h3.toc-header.active:before {
  border-color: #666 transparent transparent;
  top: 5px;
  -webkit-transform: rotate(-180deg);
  -moz-transform: rotate(-180deg);
  -ms-transform: rotate(-180deg);
  -o-transform: rotate(-180deg);
  transform: rotate(-180deg);
}

.table-of-content .loading {
  display: block;
  padding: 15px;
  text-decoration: blink;
}

.table-of-content ol {
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none;
  transition: initial;
}

.table-of-content li {
  line-height: normal!important;
  margin: 0!important;
  padding: 8px 8px 8px 15px!important;
  white-space: nowrap;
  text-align: left;
  overflow: hidden;
  background: #444359!important;
  transition: initial;
}

.table-of-content a {
  color: #d9d9d9;
  text-decoration: none;
  transition: initial;
}

.table-of-content a:visited {
  color: #a2a2a9;
  transition: initial;
}

.table-of-content a:hover,.table-of-content a:visited:hover {
  color: #ffc937;
  text-decoration: none;
  transition: initial;
}

.post ol li:before {
  display: none;
}
</style>


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var toc_config = {
  url: 'https://thuthuatblogspot.xyz/',
  containerId: 'table-of-content',
  showNew: 15,
  newText: ' <strong style="font-weight:normal;font-style:normal;color:#fff;font-size:11px;background:#009fef;padding:1px 6px 3px 6px;line-height:normal;float:right;border-radius:3px;">New</strong>',
  sortAlphabetically: {
    thePanel: true,
    theList: true
  },
  maxResults: 9999,
  activePanel: 1,
  slideSpeed: {
    down: 400,
    up: 400
  },
  slideEasing: {
    down: null,
    up: null
  },
  slideCallback: {
    down: function() {},
    up: function() {}
  },
  clickCallback: function() {},
  jsonCallback: '_toc',
  delayLoading: 0
};

!function(e,o){var t=o.getElementById(toc_config.containerId),c=o.getElementsByTagName("head")[0],n=[];e[toc_config.jsonCallback]=function(e){for(var o,c,i=e.feed.entry,a=e.feed.category,l="",s=0,d=a.length;d>s;++s)n.push(a[s].term);for(var r=0,f=i.length;f>r;++r)(toc_config.showNew||toc_config.showNew>0)&&r<toc_config.showNew+1&&(i[r].title.$t+=" %new%");i=toc_config.sortAlphabetically.theList?i.sort(function(e,o){return e.title.$t.localeCompare(o.title.$t)}):i,toc_config.sortAlphabetically.thePanel&&n.sort();for(var g=0,h=n.length;h>g;++g){l+='<h3 class="toc-header">'+n[g]+"</h3>",l+='<div class="toc-content"><ol>';for(var _=0,p=i.length;p>_;++_){o=i[_].title.$t;for(var w=0,u=i[_].link.length;u>w;++w)if("alternate"==i[_].link[w].rel){c=i[_].link[w].href;break}for(var v=0,m=i[_].category.length;m>v;++v)n[g]==i[_].category[v].term&&(l+='<li><a href="'+c+'">'+o.replace(/ \%new\%$/,"")+"</a>"+(o.match(/\%new\%/)?" "+toc_config.newText:"")+"</li>")}l+="</ol></div>"}t.innerHTML=l,"undefined"!=typeof jQuery&&($("#"+toc_config.containerId+" .toc-content").hide(),$("#"+toc_config.containerId+" .toc-header").click(function(){$(this).hasClass("active")||(toc_config.clickCallback(this),$("#"+toc_config.containerId+" .toc-header").removeClass("active").next().slideUp(toc_config.slideSpeed.up,toc_config.slideEasing.up,toc_config.slideCallback.up),$(this).addClass("active").next().slideDown(toc_config.slideSpeed.down,toc_config.slideEasing.down,toc_config.slideCallback.down))}).eq(toc_config.activePanel-1).addClass("active").next().slideDown(toc_config.slideSpeed.down,toc_config.slideEasing.down,toc_config.slideCallback.down))};var i=o.createElement("script");i.src=toc_config.url.replace(/\/$/,"")+"/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&max-results="+toc_config.maxResults+"&callback="+toc_config.jsonCallback,"onload"==toc_config.delayLoading?e.onload=function(){c.appendChild(i)}:e.setTimeout(function(){c.appendChild(i)},toc_config.delayLoading)}(window,document);
//]]>
</script>

COMMENTS

ADS
Name

Arlethdesign,1,Blogger Template,108,Idntheme,62,Landing Page,1,Responsive Blogger Template,2,Sitemap,10,Sora Templates,1,Template AMP,3,Template Ảnh,2,Template Anime,3,Template Blog,1,Template Blogspot,108,Template Chia Sẻ Tài Liệu,1,Template Facebook,3,Template Phim,1,Template Tạp Chí,2,Template Tin Tức,2,Thủ Thuật Blogspot,120,Tool,11,
ltr
item
Thủ Thuật Blogspot: Sitemap theo nhãn hiển thị dạng Menu dọc cho Blogspot
Sitemap theo nhãn hiển thị dạng Menu dọc cho Blogspot
Sitemap theo nhãn hiển thị dạng Menu dọc cho Blogspot với hai chủ đề màu sẵn có để lựa chọn, có thể đặng trong trang, bài viết hoặc Widget.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/sv72iycz6ybxeof/Sitemap-theo-nhan-hien-thi-dang-Menu-doc-cho-Blogspot.png
Thủ Thuật Blogspot
https://www.thuthuatblogspot.xyz/2020/02/Sitemap-theo-nhan-hien-thi-dang-Menu-doc-cho-Blogspot.html
https://www.thuthuatblogspot.xyz/
https://www.thuthuatblogspot.xyz/
https://www.thuthuatblogspot.xyz/2020/02/Sitemap-theo-nhan-hien-thi-dang-Menu-doc-cho-Blogspot.html
true
3499987058798930668
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content