Tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên cho Blogspot

Tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên cho Blogspot sử dụng để hiển thị quang cáo hay thông điệp của chủ sở hữu Blog/Website đó với mục đính thương mại/phi thương mại.

Tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên cho Blogspot
Tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên cho Blogspot sử dụng để hiển thị quang cáo hay thông điệp của chủ sở hữu Blog/Website đó với mục đính thương mại/phi thương mại.
1. Banner quảng cáo chạy dọc 2 bên Blogspot Fix Đứng
Blog > Bố cục > Thêm tiện ích > HTML/Javascript > Dán đoạn code bên dưới vào và lưu lại
Hoặc dán đoạn code bên dưới vào phần HTML của trang, bài viết
 <div id="left_ads_float">
    <a href="Link đường dẫn" target="_blank"><img border="0" src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/inzut1387mczjtg/Tao-banner-quang-cao-chay-doc-2-ben-cho-Blogspot-001a.png.png" width="150" /></a>
  </div>
  <div id="right_ads_float">
    <a href="Link đường dẫn" target="_blank"><img border="0" src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/vi9pwuwj4pijrxl/Tao-banner-quang-cao-chay-doc-2-ben-cho-Blogspot-001b.png" width="150" /></a>
  </div>
<style>
#left_ads_float
{
  bottom:240px;
  left: 20px;
  position:fixed; }
#right_ads_float
{
  bottom:240px;
  right: 20px;
  position:fixed;
}
</style>
<script>
var vtlai_remove_fads=false;
function vtlai_check_adswidth()
  {
    if(vtlai_remove_fads)
    {
      document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';
      document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';
      return;
    }else if(document.cookie.indexOf('vtlai_remove_float_ads')!=-1)
    {
      vtlai_remove_fads=true;
      vtlai_check_adswidth();
      return;
    }
    else
    {
      var lwidth=parseInt(document.body.clientWidth);
      if(lwidth<1110)
      {
        document.getElementById('left_ads_float').style.display='none';
        document.getElementById('right_ads_float').style.display='none';
      }
      else
      {
        document.getElementById('left_ads_float').style.display='block';
        document.getElementById('right_ads_float').style.display='block';
      }
      setTimeout('vtlai_check_adswidth()',10);
    }
  }
</script>

2. Banner quảng cáo trượt dọc 2 bên Blogspot
Blog > Bố cục > Thêm tiện ích > HTML/Javascript > Dán đoạn code bên dưới vào và lưu lại
Hoặc dán đoạn code bên dưới vào phần HTML của trang, bài viết
<div id="divAdRight" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 0px">  

<a href="Link đường dẫn"><img src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/inzut1387mczjtg/Tao-banner-quang-cao-chay-doc-2-ben-cho-Blogspot-001a.png" width="125" /></a>
</div>  
<div id="divAdLeft" style="DISPLAY: none; POSITION: absolute; TOP: 0px">  
<a href="Link đường dẫn"><img src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/vi9pwuwj4pijrxl/Tao-banner-quang-cao-chay-doc-2-ben-cho-Blogspot-001b.png" width="125" /></a>  
</div>
  

<script>  
  function FloatTopDiv()  
  {  
    startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)-LeftBannerW-LeftAdjust , startLY = TopAdjust+80;  
    startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)+MainContentW+RightAdjust , startRY = TopAdjust+80;  
    var d = document;  
    function ml(id)  
    {  
      var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];  
      el.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};  
      el.x = startRX;  
      el.y = startRY;  
      return el;  
    }  
    function m2(id)  
    {  
      var e2=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];  
      e2.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};  
      e2.x = startLX;  
      e2.y = startLY;  
      return e2;  
    }  
    window.stayTopLeft=function()  
    {  
      if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)  
        var pY = document.documentElement.scrollTop;  
      else if (document.body)  
        var pY = document.body.scrollTop;  
       if (document.body.scrollTop > 30){startLY = 3;startRY = 3;} else {startLY = TopAdjust;startRY = TopAdjust;};  
      ftlObj.y += (pY+startRY-ftlObj.y)/16;  
      ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);  
      ftlObj2.y += (pY+startLY-ftlObj2.y)/16;  
      ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);  
      setTimeout("stayTopLeft()", 1);  
    }  
    ftlObj = ml("divAdRight");  
    //stayTopLeft();  
    ftlObj2 = m2("divAdLeft");  
    stayTopLeft();  
  }  
  function ShowAdDiv()  
  {  
    var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");  
    var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");   
    if (document.body.clientWidth < 1000)  
    {  
      objAdDivRight.style.display = "none";  
      objAdDivLeft.style.display = "none";  
    }  
    else  
    {  
      objAdDivRight.style.display = "block";  
      objAdDivLeft.style.display = "block";  
      FloatTopDiv();  
    }  
  }
</script>  
<script>  
document.write("<script type='text/javascript' language='javascript'>MainContentW = 1000;LeftBannerW = 125;RightBannerW = 125;LeftAdjust = 5;RightAdjust = 5;TopAdjust = 10;ShowAdDiv();window.onresize=ShowAdDiv;;<\/script>");  
</script>
- Link đường dẫn : là liên kết mở ra khi người đọc click vào ảnh
- <img src="...... .png" width="125" />: là link ảnh banner trượt dọc sẽ hiển thị
- width="125" : chiều rộng của banner
- MainContentW = 1000 : chiều rộng trang web
- LeftAdjust = 5 : khoảng cách từ mép trái trang web đến banner
- RightAdjust = 5 : khoảng cách từ mép phải trang web đến banner
- TopAdjust = 10 : khoảng cách từ mép trên trang web đến banner

3. Chèn code trực tiếp vào trước thẻ </body> của temaplate
Blog > Chủ đề > Chỉnh sửa HTML > Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F, tìm đến thẻ </body> > Dán đoạn code bên dưới lên phía trên thẻ </body> > Lưu lại chủ đề
<!-- Chạy quảng cáo 2 bên -->
<!--Quang cao -->
<div id="divQCRight" style="display: none; position: absolute; top: 0px">  
<a href="http://www.chiase69.com"><img src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/inzut1387mczjtg/Tao-banner-quang-cao-chay-doc-2-ben-cho-Blogspot-001a.png" width="125" /></a>
</div>  
<div id="divQCLeft" style="display: none; position: absolute; top: 0px">  
<a href="www.chiase69.com"><img src="https://dl.dropboxusercontent.com/s/vi9pwuwj4pijrxl/Tao-banner-quang-cao-chay-doc-2-ben-cho-Blogspot-001b.png" width="125" /></a>  
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
  function FloatTopDiv()  
  {  
    startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)-LeftBannerW-LeftQCjust , startLY = TopQCjust+80;  
    startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)+MainContentW+RightQCjust , startRY = TopQCjust+80;  
    var d = document;  
    function ml(id)  
    {  
      var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];  
      el.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};  
      el.x = startRX;  
      el.y = startRY;  
      return el;  
    }  
    function m2(id)  
    {  
      var e2=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];  
      e2.sP=function(x,y){this.style.left=x + 'px';this.style.top=y + 'px';};  
      e2.x = startLX;  
      e2.y = startLY;  
      return e2;  
    }  
    window.stayTopLeft=function()  
    {  
      if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)  
        var pY = document.documentElement.scrollTop;  
      else if (document.body)  
        var pY = document.body.scrollTop;  
       if (document.body.scrollTop > 30){startLY = 3;startRY = 3;} else {startLY = TopQCjust;startRY = TopQCjust;};  
      ftlObj.y += (pY+startRY-ftlObj.y)/16;  
      ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);  
      ftlObj2.y += (pY+startLY-ftlObj2.y)/16;  
      ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);  
      setTimeout("stayTopLeft()", 1);  
    }  
    ftlObj = ml("divQCRight");  
    //stayTopLeft();  
    ftlObj2 = m2("divQCLeft");  
    stayTopLeft();  
  }  
  function ShowQCDiv()  
  {  
    var objQCDivRight = document.getElementById("divQCRight");  
    var objQCDivLeft = document.getElementById("divQCLeft");   
    if (document.body.clientWidth < 1000)  
    {  
      objQCDivRight .style.display = "none";  
      objQCDivLeft.style.display = "none";  
    }  
    else  
    {  
      objQCDivRight.style.display = "block";  
      objQCDivLeft.style.display = "block";  
      FloatTopDiv();  
    }  
  }
//]]>
</script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write("<script type='text/javascript' language='javascript'>MainContentW = 1160;LeftBannerW = 125;RightBannerW = 125;LeftQCjust = 25;RightQCjust = 25;TopQCjust = 70;ShowQCDiv();window.onresize=ShowQCDiv;;<\/script>");  
//]]>
</script>
Tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên cho Blogspot
Tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên cho Blogspot

COMMENTS

ADS
Name

Arlethdesign,1,Blogger Template,108,Idntheme,62,Landing Page,1,Responsive Blogger Template,2,Sitemap,10,Sora Templates,1,Template AMP,3,Template Ảnh,2,Template Anime,3,Template Blog,1,Template Blogspot,108,Template Chia Sẻ Tài Liệu,1,Template Facebook,3,Template Phim,1,Template Tạp Chí,2,Template Tin Tức,2,Thủ Thuật Blogspot,120,Tool,11,
ltr
item
Thủ Thuật Blogspot: Tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên cho Blogspot
Tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên cho Blogspot
Tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên cho Blogspot sử dụng để hiển thị quang cáo hay thông điệp của chủ sở hữu Blog/Website đó với mục đính thương mại/phi thương mại.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/9evrn6okpxokncs/Tao-banner-quang-cao-chay-doc-2-ben-cho-Blogspot.png
Thủ Thuật Blogspot
https://www.thuthuatblogspot.xyz/2020/01/Tao-banner-quang-cao-chay-doc-2-ben-cho-Blogspot.html
https://www.thuthuatblogspot.xyz/
https://www.thuthuatblogspot.xyz/
https://www.thuthuatblogspot.xyz/2020/01/Tao-banner-quang-cao-chay-doc-2-ben-cho-Blogspot.html
true
3499987058798930668
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content