Hướng dẫn tạo nút Call Me Now cho Blogspot

Hướng dẫn tạo nút Call Me Now cho Blogspot là nút liên hệ trực tiếp nhúng từ Blog/Website tới link chỉ định

Hướng dẫn tạo nút Call Me Now cho Blogspot
Hướng dẫn tạo nút Call Me Now cho Blogspot là nút liên hệ trực tiếp nhúng từ Blog/Website tới link chỉ định.
Thay www.thuthuatblogspot.xyz bằng link đường dẫn của bạn.
left: 10px; : Vị trí nút Call so với lề trái (đổi sang bên phải: right).
top: 80%; : Vị trí nút Call so với lề trên.
1. Chèn trực tiếp vào Template Blogspot
Bước 1: Blog > Chủ đề > Chỉnh sửa HTML > Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F, tìm đến thẻ </b:skin> > Dán đoạn code bên dưới lên phía trên thẻ </b:skin> > Lưu lại chủ đề
.quick-alo-phone.quick-alo-static {
opacity:.6;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover,
.quick-alo-phone:hover {
opacity:1;
}
.quick-alo-ph-circle {
width:160px;
height:160px;
top:20px;
left:20px;
position:absolute;
background-color:transparent;
-webkit-border-radius:100%;
-moz-border-radius:100%;
border-radius:100%;
border:2px solid rgba(30,30,30,0.4);
border:2px solid #bfebfc 9;
opacity:.1;
-webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-o-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-webkit-transition:all .5s;
-moz-transition:all .5s;
-o-transition:all .5s;
transition:all .5s;
-webkit-transform-origin:50% 50%;
-moz-transform-origin:50% 50%;
-ms-transform-origin:50% 50%;
-o-transform-origin:50% 50%;
transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle {
border-color:#00aff2;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle {
border-color:#75eb50;
border-color:#baf5a7 9;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle {
border-color:#00aff2;
border-color:#bfebfc 9;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle {
border-color:#ccc;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle {
border-color:#75eb50;
opacity:.5;
}
.quick-alo-ph-circle-fill {
width:100px;
height:100px;
top:50px;
left:50px;
position:absolute;
background-color:#000;
-webkit-border-radius:100%;
-moz-border-radius:100%;
border-radius:100%;
border:2px solid transparent;
opacity:.1;
-webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-webkit-transition:all .5s;
-moz-transition:all .5s;
-o-transition:all .5s;
transition:all .5s;
-webkit-transform-origin:50% 50%;
-moz-transform-origin:50% 50%;
-ms-transform-origin:50% 50%;
-o-transform-origin:50% 50%;
transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle-fill {
-webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle-fill {
-webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
opacity:0 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(0,175,242,0.5);
background-color:#00aff2 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(117,235,80,0.5);
background-color:#baf5a7 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(0,175,242,0.5);
background-color:#a6e3fa 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(204,204,204,0.5);
background-color:#ccc 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(117,235,80,0.5);
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-ph-img-circle {
width:60px;
height:60px;
top:70px;
left:70px;
position:absolute;
background:rgba(30,30,30,0.1) url("https://dl.dropboxusercontent.com/s/5s0trdbivjp222f/Huong-dan-tao-nut-Call-Me-Now-cho-Blogspot-001.png") no-repeat center center;
-webkit-border-radius:100%;
-moz-border-radius:100%;
border-radius:100%;
border:2px solid transparent;
opacity:.7;
-webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-webkit-transform-origin:50% 50%;
-moz-transform-origin:50% 50%;
-ms-transform-origin:50% 50%;
-o-transform-origin:50% 50%;
transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-img-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-img-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#00aff2;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#75eb50;
background-color:#75eb50 9;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#00aff2;
background-color:#00aff2 9;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#ccc;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#75eb50;
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-anim {
0% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
opacity:.1;
-moz-opacity:.1;
-webkit-opacity:.1;
-o-opacity:.1;
}
30% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.5;
-moz-opacity:.5;
-webkit-opacity:.5;
-o-opacity:.5;
}
100% {
-moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
opacity:.6;
-moz-opacity:.6;
-webkit-opacity:.6;
-o-opacity:.1;
}
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-anim {
0% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
-webkit-opacity:.1;
}
30% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
-webkit-opacity:.5;
}
100% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
-webkit-opacity:.1;
}
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-anim {
0% {
-o-transform:rotate(0) kscale(.5) skew(1deg);
-o-opacity:.1;
}
30% {
-o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
-o-opacity:.5;
}
100% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
-o-opacity:.1;
}
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
0% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
50% {
-moz-transform:rotate(0) -moz-scale(1) skew(1deg);
opacity:.2;
}
100% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
0% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
50% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
opacity:.2;
}
100% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
0% {
-o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
50% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
opacity:.2;
}
100% {
-o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
0% {
transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
10% {
-moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
20% {
-moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
30% {
-moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
40% {
-moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
50% {
-moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
100% {
-moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
0% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
10% {
-webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
20% {
-webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
30% {
-webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
40% {
-webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
50% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
100% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
0% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
10% {
-o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
20% {
-o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
30% {
-o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
40% {
-o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
50% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
100% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
}
.quick-alo-phone {
position: fixed;
background-color: transparent;
width: 200px;
height: 200px;
cursor: pointer;
z-index: 200000 !important;
-webkit-backface-visibility: hidden;
-webkit-transform: translateZ(0);
-webkit-transition: visibility .5s;
-moz-transition: visibility .5s;
-o-transition: visibility .5s;
transition: visibility .5s;
right: 150px;
top: 30px;
}
Bước 2: Dán đoạn code bên dưới vào vị trí cần được hiển thị
<div class="quick-alo-phone quick-alo-green quick-alo-show" id="quick-alo-phoneIcon" style="left: 10px; top: 80%;">
<a href="https://www.thuthuatblogspot.xyz" title="Liên hệ nhanh">
<div class="quick-alo-ph-circle"></div>
<div class="quick-alo-ph-circle-fill"></div>
<div class="quick-alo-ph-img-circle"></div>
</a>
</div>
2. Chèn vào page, bài viết
Dán đoạn code bên dưới vào phần HTML của trang, bài viết
Hoặc Blog > Bố cục > Thêm tiện ích > HTML/Javascript > Dán đoạn code bên dưới vào và lưu lại
<div class="quick-alo-phone quick-alo-green quick-alo-show" id="quick-alo-phoneIcon" style="left: 10px; top: 80%;">
<a href="https://www.thuthuatblogspot.xyz" title="Liên hệ nhanh">
<div class="quick-alo-ph-circle"></div>
<div class="quick-alo-ph-circle-fill"></div>
<div class="quick-alo-ph-img-circle"></div>
</a>
</div>


<style>
.quick-alo-phone.quick-alo-static {
opacity:.6;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover,
.quick-alo-phone:hover {
opacity:1;
}
.quick-alo-ph-circle {
width:160px;
height:160px;
top:20px;
left:20px;
position:absolute;
background-color:transparent;
-webkit-border-radius:100%;
-moz-border-radius:100%;
border-radius:100%;
border:2px solid rgba(30,30,30,0.4);
border:2px solid #bfebfc 9;
opacity:.1;
-webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-o-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
-webkit-transition:all .5s;
-moz-transition:all .5s;
-o-transition:all .5s;
transition:all .5s;
-webkit-transform-origin:50% 50%;
-moz-transform-origin:50% 50%;
-ms-transform-origin:50% 50%;
-o-transform-origin:50% 50%;
transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle {
border-color:#00aff2;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle {
border-color:#75eb50;
border-color:#baf5a7 9;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle {
border-color:#00aff2;
border-color:#bfebfc 9;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle {
border-color:#ccc;
opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle {
border-color:#75eb50;
opacity:.5;
}
.quick-alo-ph-circle-fill {
width:100px;
height:100px;
top:50px;
left:50px;
position:absolute;
background-color:#000;
-webkit-border-radius:100%;
-moz-border-radius:100%;
border-radius:100%;
border:2px solid transparent;
opacity:.1;
-webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
-webkit-transition:all .5s;
-moz-transition:all .5s;
-o-transition:all .5s;
transition:all .5s;
-webkit-transform-origin:50% 50%;
-moz-transform-origin:50% 50%;
-ms-transform-origin:50% 50%;
-o-transform-origin:50% 50%;
transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle-fill {
-webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle-fill {
-webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
opacity:0 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(0,175,242,0.5);
background-color:#00aff2 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(117,235,80,0.5);
background-color:#baf5a7 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(0,175,242,0.5);
background-color:#a6e3fa 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(204,204,204,0.5);
background-color:#ccc 9;
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle-fill {
background-color:rgba(117,235,80,0.5);
opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-ph-img-circle {
width:60px;
height:60px;
top:70px;
left:70px;
position:absolute;
background:rgba(30,30,30,0.1) url("https://dl.dropboxusercontent.com/s/5s0trdbivjp222f/Huong-dan-tao-nut-Call-Me-Now-cho-Blogspot-001.png") no-repeat center center;
-webkit-border-radius:100%;
-moz-border-radius:100%;
border-radius:100%;
border:2px solid transparent;
opacity:.7;
-webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
-webkit-transform-origin:50% 50%;
-moz-transform-origin:50% 50%;
-ms-transform-origin:50% 50%;
-o-transform-origin:50% 50%;
transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-img-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-img-circle {
-webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
-moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
-ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
-o-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#00aff2;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#75eb50;
background-color:#75eb50 9;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#00aff2;
background-color:#00aff2 9;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#ccc;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-img-circle {
background-color:#75eb50;
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-anim {
0% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
opacity:.1;
-moz-opacity:.1;
-webkit-opacity:.1;
-o-opacity:.1;
}
30% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.5;
-moz-opacity:.5;
-webkit-opacity:.5;
-o-opacity:.5;
}
100% {
-moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
opacity:.6;
-moz-opacity:.6;
-webkit-opacity:.6;
-o-opacity:.1;
}
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-anim {
0% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
-webkit-opacity:.1;
}
30% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
-webkit-opacity:.5;
}
100% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
-webkit-opacity:.1;
}
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-anim {
0% {
-o-transform:rotate(0) kscale(.5) skew(1deg);
-o-opacity:.1;
}
30% {
-o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
-o-opacity:.5;
}
100% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
-o-opacity:.1;
}
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
0% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
50% {
-moz-transform:rotate(0) -moz-scale(1) skew(1deg);
opacity:.2;
}
100% {
-moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
0% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
50% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
opacity:.2;
}
100% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
0% {
-o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
50% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
opacity:.2;
}
100% {
-o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
opacity:.2;
}
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
0% {
transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
10% {
-moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
20% {
-moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
30% {
-moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
40% {
-moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
50% {
-moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
100% {
-moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
0% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
10% {
-webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
20% {
-webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
30% {
-webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
40% {
-webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
50% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
100% {
-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
0% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
10% {
-o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
20% {
-o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
30% {
-o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
}
40% {
-o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
}
50% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
100% {
-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
}
}
.quick-alo-phone {
position: fixed;
background-color: transparent;
width: 200px;
height: 200px;
cursor: pointer;
z-index: 200000 !important;
-webkit-backface-visibility: hidden;
-webkit-transform: translateZ(0);
-webkit-transition: visibility .5s;
-moz-transition: visibility .5s;
-o-transition: visibility .5s;
transition: visibility .5s;
right: 150px;
top: 30px;
}
</style>

COMMENTS

ADS
Name

Arlethdesign,1,Blogger Template,108,Idntheme,62,Landing Page,1,Responsive Blogger Template,2,Sitemap,10,Sora Templates,1,Template AMP,3,Template Ảnh,2,Template Anime,3,Template Blog,1,Template Blogspot,108,Template Chia Sẻ Tài Liệu,1,Template Facebook,3,Template Phim,1,Template Tạp Chí,2,Template Tin Tức,2,Thủ Thuật Blogspot,120,Tool,11,
ltr
item
Thủ Thuật Blogspot: Hướng dẫn tạo nút Call Me Now cho Blogspot
Hướng dẫn tạo nút Call Me Now cho Blogspot
Hướng dẫn tạo nút Call Me Now cho Blogspot là nút liên hệ trực tiếp nhúng từ Blog/Website tới link chỉ định
https://dl.dropboxusercontent.com/s/nnzmdgyb16z1j10/Huong-dan-tao-nut-Call-Me-Now-cho-Blogspot.png
Thủ Thuật Blogspot
https://www.thuthuatblogspot.xyz/2020/01/Huong-dan-tao-nut-Call-Me-Now-cho-Blogspot.html
https://www.thuthuatblogspot.xyz/
https://www.thuthuatblogspot.xyz/
https://www.thuthuatblogspot.xyz/2020/01/Huong-dan-tao-nut-Call-Me-Now-cho-Blogspot.html
true
3499987058798930668
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content